Loader
DEMOKRASİ VAZGEÇİLMEZİMİZ, MİLLİ İRADE GÜCÜMÜZ, KARDEŞLİK GELECEĞİMİZ

İMEAK DENİZ TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BASIN AÇIKLAMASI "DEMOKRAS..

Devamı +
1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı

Devamı +
İskenderun Kaymakamı Sn. H. Hasan Özyiğit ziyareti

Devamı +
Seçim Bildirisi

Sayın Üyemiz,   Bilindiği üzere, Oda-Borsalarda organ seçimleri 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 84. maddesi gereğince, bu konuda yazılı esas ve usullere göre gizli oyla ve yargı gözetiminde yapılmaktadır. Bu sebeple İskenderun İlçe Seçim Kurulu tarafından hazırlanan seçim takvimi gereğince 24 Ekim 2017 tarihinde İskenderun Şubesi Organ seçimleri yapılacaktır. Oda üyelerinin seçme ve seçilme haklarının kullanılabilmesi için, askıya çıkarılacak olan üye listesinde kayıtlı olmak, dolayısıyla vergi mükellefi olmak, iflas etmemiş bulunmak, tasfiye halinde olmamak gerekir.   Ayrıca 25.08.2017 tarih ve 30165 sayılı Resmi Gazete ile “KHK/694 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ve “Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır.   Yine aynı KHK ile 5174 sayılı kanunun 83. Maddesinin 1. Fıkrasında yer alan “Oda ve borsaya kayıtlı” ibaresi “Seçim tarihi itibarı ile en az 2 yıldır Oda ve Borsaya Kayıtlı” şeklinde değiştirilmiştir. Gerçek kişi üyeler oylarını bizzat kullanacaklardır. Gerçek kişiler adına vekaleten oy kullanılamaz.   Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin temsil ettikleri tüzel kişinin tescilli mukavelesi gereğince temsil ve ilzam yetkisine sahip olduklarına dair, en çok bir ay önce düzenlenmiş ve ilgili Ticaret Sicil Memurluğu’nca tasdik edilmiş bir belgeyi, oy kullanma süresinde sandık kuruluna ibraz etmesi gerekir. Temsil ve ilzam yetkisi müşterek kullanılmakta ise temsil ve ilzam yetkisine sahip olanlardan bir kişi oy vermek üzere yetkilendirilir. Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişi adına vekaleten oy kullanılamaz. Oylar oy verenin kimliğinin nüfus cüzdanı oda veya resmi kuruluşça verilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır.   Gereğini bilgilerinize sunarız.

Yetkili Personel Eğitimi

12-17 Haziran 2017 ve 06-11 Kasım 2017 tarihlerinde  IMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi'nde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Yetkililerince Gemi Acenteliği Yetkili Personel Eğitimi verilecektir. 1. Eğitime ; en az lise mezunu, yetkili gemi acente firmasında çalışan ve gemi acente personeli kimlik kartı olmayan ya da hiçbir yerde çalışmayanlar başvurabilirler. 2. Eğitim, Pazartesi-Cuma günleri saat 10:00-16:00 arasında verilecek, eğitim sonunda sınav yapılacaktır. 3. Gemi Acenteleri Eğitim Yönergesi gereğince, eğitim seminerlerine devam mecburi olduğundan devamsızlığı bir günü aşan adaylar sınava giremeyecektir. 4. Odamızca, katılımcılarından herhangi bir eğitim ücreti alınmayacak, eğitim sırasında katılımcılara “Gemi Acenteliği Eğitim Kitabı” dağıtılacaktır. 5. Eğitime katılmak isteyen ve eğitim niteliklerine haiz kişilerin ekte yer alan dilekçeyi doldurarak ; - Öğrenim durumunu gösteren belge fotokopisi (en az lise diploması), - 1 adet nüfus cüzdan fotokopisi  

Yenileme Eğitimi

Yenileme Eğitim Semineri 20 Haziran 2017 21 Kasım 2017

Üyelere Yönelik Eğitimler

Üyelere Yönelik Eğitimler Link :http://www.denizticaretodasi.org.tr/sayfalar/sektorelegitimler.aspx

Fuarlar ve Kongreler

  Fuarlar ve Kongreler Link http://www.denizticaretodasi.org.tr/Shared%20Documents/fuarlar2017.pdf

Hizmetlerimiz

 
Üye Sicil İşlemleri

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 9. maddesine göre ticaret siciline kayıtlı deniz taciri sıfatını haiz tüm gerçek ve tüzel kişiler ile bunların şubeleri de bulundukları yerdeki Oda’ya kaydolmak zorundadır. FAALİYET (NACE) KODLARI VE MESLEK GRUBU L​İSTESİ DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİ ZORUNLULUĞU​​ MADDE 10.- Odalara kayıt zorunluluğu bulunanlar, durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilanı gereken her türlü değişikliği, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde, kayıtlı oldukları odalara bildirmek zorundadır. Ticaret siciline tescili zorunlu olup da yasal şekil ve sürede tescil ettirilmemiş olan bir hususu haber alan ilgili oda, bu yasal zorunluluğu yerine getirmeyenlerin durumlarını gerekli sicil değişikliklerinin yapılması için ilgili ticaret sicil memuruna bildirir. Ticaret sicil memurluğu, bu bildirim üzerine gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdür. İçinde bulunulan yıldan önceki iki yıldan itibaren adresleri ve durumları tespit edilemeyenler ile bu süre zarfında aidat ödemeyen üyelerin isimleri, oda yönetim kurulu kararıyla, meslek grupları ve seçmen listelerinden silinir.; aidat tahakkukları durdurulur. Bu fıkra hükmünün gereğinin her yıl ocak ayı içinde yerine getirilmesinden oda yönetim kurulu sorumludur. Yukarıdaki fıkrada anılan oda yönetim kurulu kararını takip eden yılbaşından itibaren iki yıl içinde, ilgililerin üyesi bulunduğu odaya müracaatla adres ve durumunu bildirmesi halinde, oda yönetim kurulunun teklifi ve meclis kararıyla ticaret sicil kaydının re' sen silinmesi için ticaret sicil memurluğuna ihbarda bulunulur. İhbarı takip eden ayın ilk günü itibarıyla oda kaydı silinmiş sayılır. Bu süre içerisinde durumunu bildiren üyelerin aidat tahakkukları başlatılır. Ancak bu durumda olanlar tüm aidat borçlarını ödemedikçe seçmen listesine tekrar kaydedilemezler. Ticaret sicilinden re' sen veya işin bırakılması halinde üyenin talebi üzerine kayıt silinmesine ilişkin ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ücretsiz olarak yayımlanır. ODAYA KAYIT BEYANNAMESİ ELEKTRONİK ORTAMDA Gerçek Kişiler​ Tüzel Kişiler ODAYA KAYIT İŞLEMLERİ Gerçek ve Tüzel kişi tacirlerin Oda’ya kayıt işlemlerinde Gerekli Belgeler ile birlikte Oda kayıt beyannamesini doldurup imzalayarak vermeleri gerekmektedir. Kayıt ücreti sermayeyi esas alan derecelere göre belirlenir. NOT: Birden fazla Oda’ya kayıtlı bulunan üyeler, bu durumu belgelendirmek şartıyla kendileri için belirlenmiş bulunan kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarlarının yarısı kadar ödeme yaparlar. ​​​     Gerçek Kişiler (Şahıs)​ ​1)    Oda Kayıt Beyannamesi ​2)    Tescil ilanın yayınlandığı ticaret sicil gazetesinin aslı veya onaylı örneği yada ticaret sicili tasdiknamesi ​ ​3)    Onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği ​ ​4)    ​Noter tasdikli imza beyannamesi ​5)    İkametgah ilmühaberi veya tezkeresi​ ​6)    Yeni çekilmiş 1 (Bir) adet fotoğrafı​ ​7)    Vergi levhası fotokopisi veya vergi kaydını gösterir belge​ ​     Tüzel Kişiler (Firma)​ ​1)    Oda Kayıt Beyannamesi 2)    Tescil ilanın yayınlandığı ticaret sicil gazetesinin aslı veya onaylı örneği yada ticaret sicili tasdiknamesi ​3)    Temsilcilerin noter tasdikli imza sirküleri 4)    Temsilcilerin onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği ​5)    Temsilcilerin yeni çekilmiş 1 (Bir) adet fotoğrafı ​6)    Temsilcilerin ikametgah ilmühaberi veya tezkeresi 7)    Vergi levhası fotokopisi 8)    Tescil ilanında yayınlanmamışsa noter tasdikli ana sözleşme örneği

Avrupa Birliği Projeleri

Avrupa Birliği Projeleri

Gemi Acenteliği Eğitim Kitabı

  İndirmek İçin Resmi veya Burayı Tıklayınız

ETKİNLİK TAKVİMİ

Deniz Ticareti Dergisi

Tümünü Göster +

AĞUSTOS 2017

ANKET

Size hangi kaynaklardan ulaşılmasını istersiniz? Bu ankete 30 kişi tarafından oy verildi
Facebook
E-Posta
Kısa Mesaj (SMS)
Whatsapp
Telefon
Diğer
GRAM ALTIN 147.019 %0.2523
DOLAR 3.4887 %-0.056
EURO 4.1857 %0.2827
BİST-100 104.917 %-1.51765
Notice: Undefined offset: 0 in /home/dtoisken/public_html/includes/footer.php on line 190 Notice: Undefined offset: 0 in /home/dtoisken/public_html/includes/footer.php on line 190